2015-2017

Ronghua Ouyang, President
Bin Liang, Executive Vice President
Yonggang Huang, Vice President
Lan Jiang
Lijuan Meng
Yunqiu Zhang
Ting Jiang

   

2013-2015

Shaorong Huang, President
Ronghua Ouyang, Executive Vice President
Jianguo Ji, Vice President
Lan Jiang
Bin Liang
Yunqiu Zhang
Linda Wang

2011-2013

Shaorong Huang, President
Shiping Hua, Executive Vice President
Jianguo Ji, Vice President
Yonggang Huang
Yunqin Zhang
Lan Jiang
Linda Wang

   

2009-2011

Jieli Li, President
Liren Zheng, Executive Vice President
Ying Han, Vice President
Shiping Hua
Shuming Lu
Shaorong Huang
Jing Luo

2007-2009

Li, Jieli, President
Han, Aiguo, Executive Vice President
Han, Ying, Vice President
Huang, Yonggang
Yu, Zhengu
Huang, Shaorong
Wu, Xiaoyan

   

2005-2007

Lu, Shuming, President
Tian, Xiansheng, Executive Vice President
Liu, Min, Vice President
Li, Jieli
Han, Aiguo
Li, Guofang
Jia, Wenshan

2003-2005

Lu, Shuming, President
Chen, Aimin, Executive Vice President
Liu, Yawei, Vice President
Hao, Yufan
Tian, Xiansheng
Song, Jingyi
Liu, Min

   

2001-2003

Yu, Yanmin, President
Deng, Peng, Executive Vice President
Liu, Yawei, Vice President
Jiang, Yuying
Ouyang, Ronghua
Zhang, Jie
Lu, Shuming

1999-2001

Zhang, Jie, President
Yu, Yanmin, Executive Vice President
Deng, Peng, Vice President
Yan, Liqun
Han, Ying
Ouyang, Ronghua

   

1997-1999

Li, Xiaobing, President
Zhang, Jie, Executive Vice President
Wan, Yiping, Vice President
Yan, Liqun
Feng, Jianhua
Chen, Ming
Yu, Yanmin

1995-1997

Tian, Guoqiang, President
Hong, Zhaohui, Executive Vice President
Yu, Lihua, Vice President
Li, Xiaobing
Xu, Guangqiu
Hu, Jixuan
Bi, Keqian